Service: Mutation Deed

# Circle Received Under Process Disposed
1 RUPAHI 6040 316 5724
2 KALIABAR 2242 49 2193
3 SAMAGURI 4296 290 4006
4 DHING 7816 483 7333
5 SAMAGURI (K) 6131 268 5863
6 RAHA 1634 93 1541
7 KAMAPUR 6783 315 6468
8 NAGAON 7861 593 7268